Jubileusz Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Blisko związane z Polskim Towarzystwem Historii Gospodarczej Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie obchodziło w maju jubileusz 50-lecia istnienia. W związku z piękną rocznicą 23 maja odbyła się uroczysta otwarta sesja Rady Kolegium, prowadzona przez Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego obchodów prof. dr hab. Janusza Kalińskiego. W trakcie posiedzenia Dziekan Kolegium prof. dr hab. Wojciech Morawski przyjął liczne gratulacje od zaproszonych gości, Kolegium zostało też nagrodzone przez Marszałka Województwa Mazowieckiego za działalność na rzecz regionu. Posiedzenie stało się również okazją do przypomnienia historii Wydziału/Kolegium Ekonomiczno-Społecznego, jak też osobistych wspomnień byłych pracowników. Jak już informowaliśmy w trakcie sesji odbyło się wręczenie doktorowi Jerzemu Łazorowi Nagrody im. Franciszka Bujaka.
 
W imieniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej składamy z okazji Jubileuszu serdecznie gratulacje Panu Dziekanowi oraz całej społeczności akademickiej Kolegium Ekonomiczno-Społecznego.
 
 
Źródło: Archiwum SGH, autor zdjęć Maciej Górski
 
 

Wręczenie Nagrody im. Franciszka Bujaka

23 maja 2018 roku w trakcie uroczystego posiedzenia Rady Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie zwołanego z okazji Jubileuszu 50-lecia Wydziału/ Kolegium Ekonomiczno-Społecznego, po raz pierwszy w historii wręczona została Nagroda im. Franciszka Bujaka. Prezes Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej prof. Paweł Grata uhonorował przyznawanym przez Towarzystwo wyróżnieniem doktora Jerzego Łazora, pracownika Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej wchodzącej w skład Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH. Przypominamy, że Kapituła przyznała Nagrodę doktorowi Jerzemu Łazorowi za publikację „Brama na Bliski Wschód. Polsko-palestyńskie stosunki gospodarcze w okresie międzywojennym”. Laureatowi jeszcze raz serdecznie gratulujemy, podobnie jak i Autorom wszystkich nominowanych do Nagrody książek.
 

Zdjęcia: Archiwum SGH, autor Maciej Górski

Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej

W dniu 19 maja 2018 r. w trakcie XIII Wrocławskich Spotkań Gospodarczych odbywających się w Lubinie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej. Jego celem było zatwierdzenie sprawozdania finansowego stowarzyszenia za rok 2017, omówienie działalności PTHG w latach 2017-2018 oraz przeprowadzenia zmian w Statucie stowarzyszenia. W zgromadzeniu, które odbyło się w II terminie, udział wzięło 27 spośród 88 członków PTHG, przewodniczącą zebrania była Pani Profesor Elżbieta Adamczyk, sekretarzem mgr Damian Bębnowski.

W trakcie spotkania Prezes PTHG prof. Paweł Grata przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu w okresie 2017-2018 oraz najbliższe zamierzenia związane z aktywnością naukową i organizacyjną Towarzystwa. Następnie Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zaprezentowała sprawozdanie z prac Komisji i wniosła o przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2017, co zebrani jednomyślnie uczynili.

W kolejnym punkcie obrad Prezes przedstawił i uzasadnił wypracowane w łonie Zarządu propozycje zmian w Statucie Towarzystwa mające na celu doprecyzowanie i skonkretyzowanie części dotychczas obowiązujących zapisów. Zgromadzeni jednomyślnie zaaprobowali przedstawione propozycji przyjmując tym samym nowelizację Statutu.

Następnie odbyła się dyskusja nad planami PTHG w kolejnym roku działalności. Głos w niej zabrali: prof. Tomasz Głowiński, prof. Piotr Franaszek, prof. Cecylia Leszczyńska, prof. Rafał Matera, dr Małgorzata Łapa, dr Dariusz Grala, prof. Jędrzej Chumiński. Na zakończenie tej części obrad prof. Grzegorz Miernik, Skarbnik Towarzystwa, omówił sytuację finansową stowarzyszenia.

W ostatnim punkcie programu obrad Prezes przedstawił przebieg i wyniki pierwszej edycji Konkursu o Nagrodę im. Franciszka Bujaka za najlepszą publikację z zakresu historii gospodarczej i społecznej opublikowaną w latach 2016-2017. Podkreślił bardzo wysoki poziom wszystkich zgłoszonych do konkursu publikacji oraz poinformował, iż laureatem Nagrody im. Franciszka Bujaka został dr Jerzy Łazor, autor pracy pt. „Brama na Bliski Wschód. Polsko-palestyńskie stosunki gospodarcze w okresie międzywojennym”. Kolejna edycja konkursu, obejmująca prace opublikowane w latach 2017-2018 zostanie ogłoszona w końcu roku 2018.

XIII Wrocławskie Spotkania z Historią Gospodarczą w Lubinie

W dniach 18-20 maja w Lubinie odbyły się XIII Wrocławskie Spotkania z Historią Gospodarczą, po raz kolejny organizowane przez prężne środowisko wrocławskich historyków gospodarczych. Tematem konferencji był „Społeczno-gospodarczy bilans otwarcia polskiej niepodległości w 1918 roku”. W dorocznym spotkaniu nie tylko polskich historyków gospodarczych, w większości członków Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej, udział wzięło kilkudziesięciu naukowców, którzy w ciągu trzech dni obrad podjęli próbę oceny społeczno-gospodarczego bilansu otwarcia Niepodległej Rzeczypospolitej. W kolejnych sesjach/panelach dyskutowano nad problematyką instytucji w gospodarce u progu niepodległości, struktury społecznej powstającego sto lat temu państwa, jego strukturą narodowościowo-wyznaniową, różnymi sektorami gospodarki, infrastrukturą, miejscem Polski w świecie, w ostatniej zaś sesji, przeprowadzonej w budynku Ratusza, zaprezentowano wybrane pozostałe gospodarcze aspekty pierwszych lat niepodległości. Jak zawsze w trakcie konferencji odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej. Warto też zaznaczyć, że równie istotne jak naukowe okazały się być pozaformalne elementy kolejnych już Wrocławskich Spotkań z Historią Gospodarczą, które tradycyjnie pozostają najważniejszym miejscem integracji środowiska historyków gospodarczych.

 

Jerzy Łazor pierwszym laureatem Nagrody im. Franciszka Bujaka

W dniu 19 maja 2018 r. w Lubinie zebrała się Kapituła przyznawanej przez Polskie Towarzystwo Historii Gospodarczej Nagrody im. Franciszka Bujaka. W posiedzeniu udział wzięło 8 spośród 11 członków Kapituły. Przewodniczący Kapituły dr hab. Paweł Grata, prof. UR podkreślając bardzo wysoki poziom wszystkich uczestniczących w konkursie monografii przedstawił wyniki głosowania, w którym najwięcej punktów uzyskała monografia Jerzego Łazora „Brama na Bliski Wschód. Polsko-palestyńskie stosunki gospodarcze w okresie międzywojennym”. Kapituła jednomyślnie zdecydowała o przyznaniu Nagrody im. Franciszka Bujaka za najlepszą publikację z zakresu historii gospodarczej i społecznej wydaną w latach 2016 i 2017 monografii doktorowi Jerzego Łazora „Brama na Bliski Wschód. Polsko-palestyńskie stosunki gospodarcze w okresie międzywojennym”. Kapituła zdecydowała również, że wręczenie Nagrody im. Franciszka Bujaka nastąpi podczas obchodów 50-lecia Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej zaplanowanych na 23-25 maja 2018 roku.
 
Laureatowi Nagrody serdecznie gratulujemy