Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej

 

Zarząd Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej serdecznie zaprasza na Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa, które odbędzie się w pierwszym terminie dnia 17 maja 2019 r. (piątek) o godzinie 18.00 w Villa Sobótka w Sobótce.

Jeśli nie zostanie osiągnięte quorum, Zgromadzenie odbędzie się w drugim terminie w tym samym miejscu, dnia 17 maja 2019 r. (piątek) o godzinie 18.30.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.

2. Wybór Prezydium i innych organów Zgromadzenia.

3. Sprawozdanie z prac Zarządu w kadencji 2017-2019.

4. Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej.

5. Wybory nowych władz Towarzystwa na kadencję 2019-2023.

7. Omówienie bieżących prac Towarzystwa i dyskusja nad planami w następnym roku działalności.

8. Wolne wnioski i dyskusja.

9. Ogłoszenie wyników konkursu o Nagrodę im. Franciszka Bujaka za najlepszą publikację z zakresu historii gospodarczej i społecznej opublikowaną w latach 2017-2018.

10. Zamknięcie obrad.

 

 

W imieniu Zarządu

Prezes Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej

dr hab. Paweł Grata, prof. UR

 

Nominacje do Nagrody im. Franciszka Bujaka 2019

Informujemy, że w tegorocznej edycji konkursu o Nagrodę im. Franciszka Bujaka na najlepszą książkę z zakresu historii gospodarczej i społecznej Członkowie Kapituły Nagrody nominowali do jego drugiego etapu następujące prace:

1. Tomasz Krzemiński, Codzienność mniejszych miast Pomorza Nadwiślańskiego końca XIX i pierwszych dziesięcioleci XX wieku. Zmiany warunków materialnych i przeobrażenia obyczajowości, Instytut Historii PAN, Warszawa 2017
2. Sergiusz Leończyk, Polskie osadnictwo wiejskie na Syberii w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku, Kulturalno-Narodowa Organizacja Społeczna „Polonia” Republiki Chakasja, Warszawa 2017
3. Adriana Merta-Staszczak, Niechciane dziedzictwo. Nieruchomości zabytkowe na Dolnym Śląsku w latach 1945-1989, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2018
4. Bartosz Ogórek, Niezatarte piętno? Wpływ I wojny światowej na ludność miasta Krakowa, TAiWPN Universitas, Kraków 2018
5. Joachim Popek, Ród Tyszkiewiczów z Weryni w XIX wieku, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2018
6. Mateusz Rodak, Pospiltacy, cuwaksi, powrotowcy. Osadzeni w Więzieniu Karnym Warszawa – Mokotów (1918-1939), Instytut Historii PAN, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2017
7. Hubert Wilk, Między pragmatyzmem a oczekiwaniami. Społeczeństwo, władza i samochody w Polsce 1945-1970, Instytut Historii PAN, Warszawa 2017
8. Andrzej Zawistowski, Bilety do sklepu. Handel reglamentowany w PRL, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017

Autorom nominowanych książek serdecznie gratulujemy, wyniki konkursu ogłoszone zostaną w trakcie Wrocławskich Spotkań z Historią Gospodarczą w dniach 17-19 maja 2019 roku.

Zmiany w statucie Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej

Zarząd Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej informuje, iż postanowieniem z 14 stycznia 2019 roku Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisał w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany w Statucie Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej przyjęte przez Walne Zgromadzenie dnia 19 maja 2018 roku w Lubinie. Jednolity tekst Statutu w brzmieniu wpisanym do KRS znajduje się w zakładce „O Towarzystwie”.

W drodze ku modernizacji - konferencja naukowa

W dniach 4-5.04.2019 w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce odbędzie się konferencja naukowa "W drodze ku niepodległości" realizowana w ramach grantu "W drodze ku modernizacji. Niepodległa Polska i Wolni Polacy w XIX-XXI wieku", w którym to projekcie nasze Towarzystwo uczestniczy jako partner projektu.

Szczegółowy program konferencji znajduje się na stronie: http://www.wdrodzekumodernizacji.pl/Programbobrka.pdf

 

Spotkanie Zarządu Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej

11 stycznia 2019 roku w gościnnych murach Biblioteki Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie zebrał się Zarząd Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej. W trakcie spotkania omówiono najistotniejsze kwestie związane z funkcjonowanie stowarzyszenia. Przyjęto sprawozdanie finansowe za rok 2018 oraz omówiono zasady polityki finansowej Towarzystwa w roku 2019. Zarząd podjął również decyzję w sprawie organizacji i terminu Walnego Zgromadzenia Członków, które odbędzie się 17 maja 2019 roku w Sobótce podczas kolejnej edycji Wrocławskich Spotkań z Historią Gospodarczą. Podczas posiedzenia omówione zostały realizowane i planowane projekty badawcze oraz zamierzenia konferencyjne związane z historią gospodarczą w Polsce. Zarząd zdecydował także o przyjęciu nowych członków Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej.