Konferencja naukowa "80 lat Centralnego Okręgu Przemysłowego. Od projektu Eugeniusza Kwiatkowskiego do procesów modernizacyjnych początku XXI wieku"

W związku z przypadającą w 2017 r. osiemdziesiątą rocznicą podjęcia budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego Uniwersytet Rzeszowski oraz Politechnika Rzeszowska we współpracy z Polskim Towarzystwem Historii Gospodarczej zapraszają na konferencję naukową pt. 80 lat Centralnego Okręgu Przemysłowego. Od projektu Eugeniusza Kwiatkowskiego do procesów modernizacyjnych początku XXI wieku. Celem konferencji jest zarówno refleksja nad wydarzeniami z końca lat trzydziestych XX wieku, jak również wskazanie na ciągłość zainicjowanych przed osiemdziesięciu laty przez Eugeniusza Kwiatkowskiego procesów modernizacyjnych.

Konferencja odbędzie się w dniach 13-14.11.2017 na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Program Konferencji znajduje się po kliknięciu na program konferencji

konferencja: "Drogi do niepodległości 1914-1918. Część II Rada Regencyjna"

20 października 2017 odbyła się w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie odbyła się konferencja naukowa z cyklu "Drogi do niepodległości 1914-1918. Część II Rada Regencyjna", w której udział wzięli m.in. członkowie Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej: prof. Wojciech Morawski, prof. Paweł Grata oraz dr Jerzy Łazor. 

Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej, Villa Sobótka, 19 maja 2017

19 maja 2017 r. w Villa Sobótka w Sobótce odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej. W zebraniu przeprowadzonym w II terminie udział wzięło 28 członków PTHG. Zebranie otworzył Prezes Zarządu Stowarzyszenia Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej prof. Wojciech Morawski, następnie na przewodniczącą zgromadzenia wybrano prof. Elżbietę Adamczyk, sekretarzem został dr Andrzej Pieczewski.

Walne Zgromadzenie jednomyślnie przyjęło sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok 2016 przedstawione przez skarbnika PTHG prof. Grzegorza Miernika i zaaprobowane przez Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia. Następnie Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi. 

Kolejnym punktem programu obrad był wybór władz Stowarzyszenia na kadencję 2017-2019. Prezes Towarzystwa prof. Wojciech Morawski poinformował, że nie będzie kandydował na kolejną kadencję. Prof. Rafał Matera zgłosił kandydaturę prof. Pawła Graty na stanowisko Prezesa, innych kandydatów nie zgłoszono. W głosowaniu tajnym prof. Paweł Grata uzyskał 28 głosów i został wybrany na Prezesa Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej na kadencję 2017-2019.

Następnie przeprowadzono wybory do kolejnych organów statutowych Stowarzyszenia. W skład Zarządu PTHG weszli: prof. Tomasz Głowiński, dr Anna Jarosz-Nojszewska, prof. Sławomir Kamosiński, prof. Cecylia Leszczyńska, prof. Rafał Matera oraz prof. Grzegorz Mienik. Do Komisji Rewizyjnej wybrani zostali dr Aleksandra Arkusz, dr Dawid Keller oraz dr Kamil Kowalski, zaś w skład Sądu Koleżeńskiego weszli prof. Piotr Franaszek, prof. Wojciech Morawski i dr Adriana Merta-Staszczak.

Na zakończenie zgromadzenia nowy Prezes prof. Paweł Grata krótko przedstawił swoje zamierzenia na dalszą działalność Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej.

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej

Zarząd Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej serdecznie zaprasza na Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa, które odbędzie się w pierwszym terminie dnia 19 maja 2017 r. (piątek) o godzinie 19.00 w sali konferencyjnej Pensjonatu „Villa Sobótka”, ul. Wrocławska 50 w Strzegomianach.

Jeśli nie zostanie osiągnięte quorum, Zgromadzenie odbędzie się w drugim terminie w tym samym miejscu, dnia 19 maja 2014 r. (piątek) o godzinie 19.30.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.
2. Wybór Prezydium i innych organów Zgromadzenia.
3. Sprawozdanie z prac Zarządu za lata 2015-2017.
4. Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej za lata 2015-2017.
5. Wybór nowych władz PTHG na kadencję 2017-2019.
6. Omówienie tegorocznych projektów PTHG.
7. Dyskusja nad planami PTHG w następnym roku działalności.
8. Wolne wnioski i dyskusja.
9. Zamknięcie obrad.

 

W imieniu Zarządu 

Prezes Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej
prof. dr hab. Wojciech Morawski