Wręczenie Nagrody im. Franciszka Bujaka

17 maja 2019 roku w Strzegominach w trakcie Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej już po raz drugi wręczona została przyznawana przez Towarzystwo Nagroda im. Franciszka Bujaka za najlepszą publikację z zakresu historii gospodarczej i społecznej opublikowaną w latach 2017-2018. Prezes Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej prof. Paweł Grata uhonorował Nagrodą Sergiusza Leończyka za monografię Polskie osadnictwo wiejskie na Syberii w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku. Kapituła Nagrody zdecydowała również o przyznaniu wyróżnienia w konkursie, które otrzymała praca Huberta Wilka, Między pragmatyzmem a oczekiwaniami. Społeczeństwo, władza i samochody w Polsce 1945-1970. Laureatom serdecznie gratulujemy, podobnie jak i Autorom wszystkich nominowanych do Nagrody książek.

 

Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej, Villa Sobótka, 17 maja 2019

 17 maja 2019 r. w Villa Sobótka w Strzegominach odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej. W zebraniu przeprowadzonym w II terminie udział wzięło 29 członków PTHG. Zebranie otworzył Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej prof. Paweł Grata, który na wstępie poprosił zgromadzonych o uczczenie pamięci historyków gospodarczych i społecznych, którzy odeszli w ostatnim okresie. Uczestnicy spotkania minutą ciszy oddali cześć Profesorowi Zbigniewowi Landauowi, Profesorowi Januszowi Żarnowskiemu oraz Doktorowi Marcinowi Grabanowi.

Na przewodniczącego zgromadzenia wybrano prof. Krzysztofa Brońskiego, sekretarzem został mgr Damian Bębnowski. Kolejnym punktem programu było ogłoszenie wyników Konkursu o Nagrodę im. Franciszka Bujaka za najlepszą publikację z zakresu historii gospodarczej i społecznej wydaną w latach 2017 i 2018. Nagrodę za monografię Polskie osadnictwo wiejskie na Syberii w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku otrzymał Sergiusz Leończyk. Kapituła zdecydowała również o przyznaniu w konkursie wyróżnienia za pracę Huberta Wilka, Między pragmatyzmem a oczekiwaniami. Społeczeństwo, władza i samochody w Polsce 1945-1970.

Następnie Prezes Towarzystwa prof. Paweł Grata przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu w kadencji 2017-2019, a w kolejnym punkcie programu obrad Walne Zgromadzenie jednomyślnie przyjęło sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok 2018 przedstawione przez skarbnika PTHG prof. Grzegorza Miernika i pozytywnie zarekomendowane uprzednio przez Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia. Następnie Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Kolejnym punktem programu obrad był wybór nowych władz Stowarzyszenia na kadencję 2019-2023. W wyborach prof. Tomasz Głowiński zgłosił kandydaturę prof. Pawła Graty na stanowisko Prezesa, innych kandydatów nie zgłoszono. W głosowaniu tajnym prof. Paweł Grata uzyskał 29 głosów i został wybrany na Prezesa Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej na kadencję 2019-2023.

Następnie przeprowadzono wybory do pozostałych organów Stowarzyszenia. W skład Zarządu PTHG weszli: prof. Tomasz Głowiński, dr Anna Jarosz-Nojszewska, prof. Sławomir Kamosiński, prof. Cecylia Leszczyńska, prof. Rafał Matera, prof. Adriana Merta-Staszczak, dr Sylwia Straszak-Chandoha oraz prof. Zygmunt Woźniczka. Do Komisji Rewizyjnej wybrani zostali dr Jerzy Łazor, dr Joanna Jaroszyk-Pawlukiewicz oraz dr Kamil Kowalski, zaś w skład Sądu Koleżeńskiego weszli prof. Piotr Franaszek, prof. Mirosław Kłusek oraz prof. Wojciech Morawski.

ODSZEDŁ PROF. DR HAB. JANUSZ ŻARNOWSKI (1932-2019)

Z głębokim żalem przyjęliśmy smutną wiadomość o śmierci prof. dr hab. Janusza Żarnowskiego, wybitnego historyka specjalizującego się w historii społecznej, byłego Przewodniczącego Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk, Kierownika Zakładu Historii Europy Środkowej i Wschodniej, a następnie Zakładu Dziejów Społeczeństwa Polskiego w XIX i XX w. w Instytucie Historii PAN.

Pan Profesor był Mentorem, Mistrzem i Nauczycielem wielu adeptów historii społecznej, do końca aktywnym naukowo, wciąż poszukującym odpowiedzi na stawiane przez siebie od dziesięcioleci pytania badawcze i zawsze wspierającym tych, którzy chcieli wraz z nim na nie odpowiadać.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek 17 maja 2019 roku w kościele pw. św. Wincentego a Paulo (tzw. drewniany kościół) na Cmentarzu Bródnowskim o godz. 8.40.

Odszedł dr Marcin Graban (1976-2019)

 

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, iż 12 maja br. zmarł dr Marcin Graban, adiunkt w Zakładzie Historii Gospodarczej Instytutu Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, znakomity wykładowca akademicki, zaangażowany w pracę naukową badacz społeczno-gospodarczych dziejów Stanów Zjednoczonych oraz historii stosunków pracy w XIX i XX wieku. Dr Marcin Graban do ostatnich dni pozostawał także Sekretarzem Redakcji czasopisma „Studia Historiae Oeconomicae”, w której to roli wielu z nas dał się poznać ze znakomitej strony.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 20 maja 2019 roku o godzinie 11.50 na Cmentarzu Junikowskim w Poznaniu.