Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej

W dniu 19 maja 2018 r. w trakcie XIII Wrocławskich Spotkań Gospodarczych odbywających się w Lubinie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej. Jego celem było zatwierdzenie sprawozdania finansowego stowarzyszenia za rok 2017, omówienie działalności PTHG w latach 2017-2018 oraz przeprowadzenia zmian w Statucie stowarzyszenia. W zgromadzeniu, które odbyło się w II terminie, udział wzięło 27 spośród 88 członków PTHG, przewodniczącą zebrania była Pani Profesor Elżbieta Adamczyk, sekretarzem mgr Damian Bębnowski.

W trakcie spotkania Prezes PTHG prof. Paweł Grata przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu w okresie 2017-2018 oraz najbliższe zamierzenia związane z aktywnością naukową i organizacyjną Towarzystwa. Następnie Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zaprezentowała sprawozdanie z prac Komisji i wniosła o przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2017, co zebrani jednomyślnie uczynili.

W kolejnym punkcie obrad Prezes przedstawił i uzasadnił wypracowane w łonie Zarządu propozycje zmian w Statucie Towarzystwa mające na celu doprecyzowanie i skonkretyzowanie części dotychczas obowiązujących zapisów. Zgromadzeni jednomyślnie zaaprobowali przedstawione propozycji przyjmując tym samym nowelizację Statutu.

Następnie odbyła się dyskusja nad planami PTHG w kolejnym roku działalności. Głos w niej zabrali: prof. Tomasz Głowiński, prof. Piotr Franaszek, prof. Cecylia Leszczyńska, prof. Rafał Matera, dr Małgorzata Łapa, dr Dariusz Grala, prof. Jędrzej Chumiński. Na zakończenie tej części obrad prof. Grzegorz Miernik, Skarbnik Towarzystwa, omówił sytuację finansową stowarzyszenia.

W ostatnim punkcie programu obrad Prezes przedstawił przebieg i wyniki pierwszej edycji Konkursu o Nagrodę im. Franciszka Bujaka za najlepszą publikację z zakresu historii gospodarczej i społecznej opublikowaną w latach 2016-2017. Podkreślił bardzo wysoki poziom wszystkich zgłoszonych do konkursu publikacji oraz poinformował, iż laureatem Nagrody im. Franciszka Bujaka został dr Jerzy Łazor, autor pracy pt. „Brama na Bliski Wschód. Polsko-palestyńskie stosunki gospodarcze w okresie międzywojennym”. Kolejna edycja konkursu, obejmująca prace opublikowane w latach 2017-2018 zostanie ogłoszona w końcu roku 2018.