Konferencja naukowa „W poszukiwaniu modelu gospodarki centralnie kierowanej”

Dnia 13 marca 2011 r. Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej Szkoły Głównej Handlowej zorganizowała konferencję naukową poświęconą poszukiwaniu modelu gospodarki centralnie kierowanej pod egidą PTHG. Interdyscyplinarny charakter dyskusji podkreślała obecność wystąpień, obok historyków gospodarczych związanych z ośrodkami ekonomicznymi i humanistycznymi, również ekonomistów sensu stricto.

Konferencję można podzielić na dwie części. W pierwszej, ściślej związanej z teorią, profesorowie Jacek Luszniewicz (SGH), Kazimierz Kloc (SGH) i Janusz Kaliński (SGH) skupili się na podjętych dotychczas historycznych próbach zbudowania modelu gospodarki centralnie kierowanej. Druga część wystąpień podejmowała konkretne, kluczowe zagadnienia związane z funkcjonowaniem gospodarki socjalistycznej, które składały się na jej całościowy obraz. Były to referaty: profesorów Wojciecha Morawskiego (SGH), Dariusza Jarosza (IH PAN), Macieja Bałtowskiego (UMCS), Jędrzeja Chumińskiego (UEwW) i Piotra Jachowicza (SGH) oraz dr Cecylii Leszczyńskiej (UW) i dr. Dariusza Grali (UAM).

Trwają obecnie prace nad wydaniem wygłoszonych referatów w formie książkowej.