Zmiany w statucie Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej

Zarząd Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej informuje, iż postanowieniem z 14 stycznia 2019 roku Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisał w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany w Statucie Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej przyjęte przez Walne Zgromadzenie dnia 19 maja 2018 roku w Lubinie. Jednolity tekst Statutu w brzmieniu wpisanym do KRS znajduje się w zakładce „O Towarzystwie”.

Spotkanie Zarządu Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej

11 stycznia 2019 roku w gościnnych murach Biblioteki Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie zebrał się Zarząd Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej. W trakcie spotkania omówiono najistotniejsze kwestie związane z funkcjonowanie stowarzyszenia. Przyjęto sprawozdanie finansowe za rok 2018 oraz omówiono zasady polityki finansowej Towarzystwa w roku 2019. Zarząd podjął również decyzję w sprawie organizacji i terminu Walnego Zgromadzenia Członków, które odbędzie się 17 maja 2019 roku w Sobótce podczas kolejnej edycji Wrocławskich Spotkań z Historią Gospodarczą. Podczas posiedzenia omówione zostały realizowane i planowane projekty badawcze oraz zamierzenia konferencyjne związane z historią gospodarczą w Polsce. Zarząd zdecydował także o przyjęciu nowych członków Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej.

Nagroda im. Franciszka Bujaka

Zarząd Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej ogłasza drugą edycję konkursu o Nagrodę im. Franciszka Bujaka za najlepszą książkę z zakresu historii gospodarczej i społecznej opublikowaną w latach 2017-2018. Zgodnie z Regulaminem zgłoszenia należy dostarczyć na adres skrytki pocztowej PTHG do 28 lutego 2019 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w maju 2019 roku. Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne w zakładce Nagroda im. Franciszka Bujaka.

Odszedł prof. dr hab. Zbigniew Landau (1931-2018)

Zarząd Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej z głębokim żalem przyjął informację o śmierci prof. dr hab. Zbigniewa Landau, wybitnego historyka gospodarczego, wieloletniego Kierownika Zakładu Historii Gospodarczej i Społecznej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. 

Odejście Pana Profesora jest niepowetowaną stratą dla środowiska historyków gospodarczych, których Pan Profesor Zbigniew Landau inspirował swoim etosem pracy oraz postawą badawczą do wytężonej pracy naukowej oraz rozwoju zawodowego.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 30 listopada 2018 roku o godzinie 10.15 w Domu Pogrzebowym na Cmentarzu Powązki Wojskowe, po których nastąpi wyprowadzenie na Cmentarz Ewangelicko-Augsburski ul. Młynarska 54/58 do grobu rodzinnego.